Skip to main content
Top of the Page

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden  

 

I.Toepassingsgebied

 

 1. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke levering van producten en/of diensten door de vereniging zonder winstoogmerk Xelyo (ook gekend als Vlaams Centrum voor Kwaliteit of VCK).  Met elke verwijzing naar Xelyo wordt evenzeer naar Vlaams Centrum voor Kwaliteit en/of  VCK verwezen.  (K.B.O.-nr. 0427.931.237, Molenbergstraat 10, bus 25, 2000 Antwerpen) in naam van Xelyo enerzijds, en de afnemer en/of begunstigde van deze producten en/of diensten (“klant”) anderzijds.  

 2. De Voorwaarden van Xelyo hebben voorrang op en sluiten de toepassing van bepalingen en voorwaarden van de klant uit.

 3. Xelyo behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de Voorwaarden. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing en vervangen alle voorgaande versies van de Voorwaarden. 

 

II. Producten en/of diensten van het Xelyo 

 

 1. De inschrijving als klant bij Xelyo via de website van Xelyo (www.xelyo.org) of anderszins is definitief en bindend.  

 2. Van zodra de aanvraag tot inschrijving werd ingediend, is betaling verschuldigd aan Xelyo. De inschrijving is voltooid op het ogenblik van betaling en aanvaarding van de dienstverlening door Xelyo.  

 3. Het lidmaatschap, de vacature- en opleidingsabonnementen lopen per 12 maanden, te starten op de eerste van de volgende maand na je inschrijving, tenzij anders vermeld op de factuur. Al deze diensten worden automatisch en stilzwijgend verlengd, tenzij de klant dan wel Xelyo twee maanden voor de einddatum schriftelijk opzegt aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in die zin (poststempel geldt als bewijs). De genoemde diensten worden in voorkomend geval beëindigd bij het aflopen van de lopende lidmaatschapsperiode. 

 4. De klant is verplicht om wijzigingen in de persoons-, adres-, en/of contactgegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan Xelyo. 

 5. De inschrijving voor een evenement is bindend.  Indien een klant na inschrijving verhinderd blijkt te zijn, dan kan de klant zich laten vervangen door een andere persoon. Deze wijziging dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan het evenement te worden doorgegeven per e-mail ([email protected]). 

 6. Xelyo behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan het programma en/of de keuze van de spreker(s).

III. Lidgeld 

 

 1. De tarieven van het lidgeld vermeld op www.xelyo.org zijn per organisatie, tenzij anders vermeld, en exclusief 21% BTW.  Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

 2. De hoogte van het lidgeld houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de producten en/of diensten van Xelyo.  

 3. Zolang het lid het verschuldigde lidgeld niet of niet volledig heeft betaald, kan het lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen. Het lidgeld blijft evenwel verschuldigd. 

 4. Als het lid het lidmaatschap in de loop van de periode van 12 maanden opzegt, blijft het lidgeld voor de resterende periode volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. Het lid kan dan tot en met de voorziende einddatum nog gebruik maken van de producten en/of diensten die de vereniging aanbiedt, inclusief alle ledenvoordelen. 

 5. Mocht iemand zonder geldig lidmaatschap en zonder expliciete toestemming van Xelyo gebruik maken van de producten en/of diensten van Xelyo, dan moet die persoon de werkelijke kosten betalen, met een minimum van het tarief van het lidgeld.

IV. Aansprakelijkheid 

 

 1. In geval van aansprakelijkheid van Xelyo jegens een klant is de schadevergoedingsplicht van Xelyo, als en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door Xelyo gesloten aansprakelijkheidsverzekering beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar conform de verzekeringsovereenkomst, en in het andere geval tot het bedrag van het door de kwestieuze klant betaalde prijs in de betreffende periode. 

 2. Xelyo is nooit aansprakelijk voor het handelen/nalaten van haar dienstverleners/leveranciers. 

 3. Xelyo is nooit aansprakelijk voor fouten van en/of doorverwijzingen op haar website dan wel op websites van dienstverleners/leveranciers. 

 4. De klant vrijwaart Xelyo voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat. 

 5. In geen enkel geval kan Xelyo aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief doch niet beperkt tot gevolgschade en/of imagoschade.   


V. Facturen en betaling 

 

 1. Facturen van Xelyo zijn betaalbaar dertig kalenderdagen na factuurdatum.

 2. Indien een klant niet akkoord gaat met de factuur, dient de klant Xelyo hiervan op straffe van verval binnen de tien kalenderdagen na de datum van verzending van de factuur, schriftelijk en bij aangetekend schrijven in kennis te stellen. Een protest met betrekking tot de factuur is slechts geldig indien dit protest nauwkeurig is en de exhaustieve redenen vermeld waarom de klant niet akkoord gaat met de factuur. Bij gebreke van een omstandig protest is het protest ongeldig. Laattijdige opzeggingen (dus minder dan twee maanden voor afloop van het lidmaatschap) worden niet aanvaard als reden voor betwisting van de factuur.

 3. Bij gebreke van ontvangst van tijdige betaling, d.w.z. binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, door de klant verwijlintresten verschuldigd conform de wet dd. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast is de klant een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% van het totale factuurbedrag verschuldigd aan Xelyo bij laattijdige betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 4. Als de klant 30 dagen na een aanmaning het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is Xelyo gerechtigd de dienstverlening te beëindigen dan wel op te schorten. Het bedrag blijft evenwel verschuldigd. 

 5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, die verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de klant. 


VI. Privacy 

 

 1. De klant gaat akkoord om berichtgeving van Xelyo per e-mail te ontvangen en om op de website van Xelyo vermeld te worden, desgevallend met logo.

 

VII. Geschillen en toepasselijk recht 

 

 1. Op de Voorwaarden en op het lidmaatschap is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.  

 2. Enkel de rechtbanken te Antwerpen, bevoegd voor de zetel van Xelyo, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Xelyo en de klant.

 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief. 
Leden (met account) ontvangen onze communicatie automatisch. 
(Communicatievoorkeuren staan als lid van Xelyo in je account )

Hou me op de hoogte

Volg ons op

Back to Top